Oefeningen NT1 Beginniveau -Technisch lezen

 

 

  1. kern 1 - mkm (vis, vaas) en km (aap, en)

  1. kern 2 - mkm (teen, boom), km (aap) en mk (mee)

 

  1. kern 3 - mkm, oe, ij

 

  1. kern 4 - mkm, mkmm, oe, ij, ui

 

  1. kern 5 - mkm, oe, ij, ui, ie, ou, eu

 

  1. kern 6 - mkm, mkmm,oe, ij, ui, ie, ou, eu, au, ei

 

  1. kern 7 - 2-lettergrepig, -e, sch, ng, zinnetjes

 

  1. kern 8 - + mmkm, nk, ch

 

  1. kern 9 - + mmkmm, aai, ooi, oei

10. tempo-lezenkern 1 - mkm (vis, vaas) en km (aap, en) resultaat

 

level 1 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 2 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 3 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 4 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 5 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 6 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

memory 1 zoek 2 plaatjes die bij elkaar passen

 

 

memory 2 zoek 2 plaatjes die bij elkaar passen

 

 

 

 

kern 2 - mkm (teen, boom), km (aap) en mk (mee) resultaat

level 1 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 2 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 3 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 4 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 5 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 6 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

Level 7 Kijk naar het plaatje, klik op het juiste woord

 

 

memory 1 zoek 2 plaatjes die bij elkaar passen

 

 

memory 2 zoek 2 plaatjes die bij elkaar passen

 

 

kern 3 - mkm, oe, ij resultaat

level 1 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 2 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 3 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 4 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 5 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 6 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 7 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

level 8 lees het woord en klik op het juiste plaatje

 

 

memory 1 zoek 2 plaatjes die bij elkaar passen

 

 

memory 2 zoek 2 plaatjes die bij elkaar passen

 

 

memory 3 zoek 2 plaatjes die bij elkaar passen

 

 

 

kern 4 - mkm, mkmm, oe, ij, ui resultaat

level 1

 

 

level 2

 

 

level 3

 

 

level 4

 

 

level 5

 

 

level 6

 

 

level 7

 

 

level 8

 

 

level 9

 

 

level 10

 

 

level 11

 

 

level 12

 

 

 

kern 5 - mkm, oe, ij, ui, ie, ou, eu resultaat

level 1

 

 

level 2

 

 

level 3

 

 

level 4

 

 

level 5

 

 

level 6

 

 

level 7

 

 

level 8

 

 

level 9

 

 

level 10

 

 

level 11

 

 

level 12

 

 

 

kern 6 - mkm, mkmm,oe, ij, ui, ie, ou, eu, au, ei resultaat

level 1

 

 

level 2

 

 

level 3

 

 

level 4

 

 

level 5

 

 

level 6

 

 

level 7

 

 

level 8

 

 

level 9

 

 

level 10

 

 

level 11

 

 

level 12

 

 

 

kern 7 - 2-lettergrepig, -e, sch, ng, zinnetjes resultaat

oefening 1 lees, kies ja of neen

 

 

 

oefening 2 lees, kies ja of neen

 

 

oefening 3 lees, kies ja of neen

 

 

oefening 4 lees, kies ja of neen

 

 

oefening 5 lees, kies ja of neen

 

 

oefening 6 lees, kies ja of neen

 

 

oefening 7 lees, kies ja of neen

 

 

oefening 8 lees de zin en kies ja of neen

 

 

oefening 9 kies het juiste woord

 

 

oefening 10 kies het juiste antwoord

 

 

oefening 11 kies het juiste antwoord

 

 

oefening 12 kies het juiste antwoord

 

 

oefening 13 kies het juiste antwoord

 

 

oefening 14 kies het juiste antwoord

 

 

 

kern 8 - + mmkm, nk, ch resultaat

oefening 1 klik op de juiste zin

 

 

oefening 2 klik op de juiste zin

 

 

oefening 3 klik op de juiste zin

 

 

oefening 4 klik op de juiste zin

 

 

oefening 5 klik op de juiste zin

 

 

oefening 6 klik op de juiste zin

 

 

oefening 7 klik op de juiste zin

 

 

oefening 8 sleep de zinnen in de juiste volgorde

 

 

oefening 9 sleep de zinnen in de juiste volgorde

 

 

 

kern 9 - + mmkmm, aai, ooi, oei resultaat

oefening 1 lees snel

 

 

oefening 2 Zoek de juiste prent bij het woord

 

 

oefening 3 Zet het woord bij de juiste prent

 

 

Memory Zoek het woord en de prent die samen horen

 

 

 

 

Tempo lezen resultaat

 

Tempo-lezen Kijk naar de prent en kies het juiste woord. Je hebt 3 minuten tijd!